Microsoft Word - CHWProgramFlyerjm040715finalenglish.docx